تعلیمات

ژانویه 2, 2022
کلیسای خانگی در ایران

کلیسای خانگی در ایران

کلیسای خانگی در ایران و جفا به نوکیشان مسیحی نوری در تاریکی برای شما که به دنبال روشنایی هستید   بازبه شما می‌گویم هر گاه دو […]