خوش آمدید

تقدیم به همه فارسی زبانان و تشنگان حقیفت در سراسر دنیا.

در این مجموعه ما تلاش میکنیم ...
رسالت ما
هدف ما از تاسیس این وبسایت رساندن صدای خداوند به گوش همه فارسی زبانان در سراسر جهان از جمله نوکیشان مسیحی تحت ستم در ایران است
ما کیستیم ؟
ما یک گروه غیر دولتی مسیحی هستیم و هدف ما رساندن صدای خداوند به تشنگان کلام الهی و همچنین رسانه ای برای رشد و تقویت ایمان همه ایمانداران مسیحی در سراسر دنیا
ما چه میکنیم ؟
انجام کارهایی از قبیل ترجمه مقالات و پاسخ به سوالات ارسال کتاب مقدس به سراسر جهان از جمله اهداف ما دراین وبسایت میباشد

In God we trust


This website is designed to help those faithful people who are under pressure of their regimes .

We try to send you the word of God directly in Farsi language
برای ما دعا کنید

داستانهایی از کتاب مقدس


For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

John 3:16

عیسی مسیح برای همه باورمندان دعا میکند

منابعی که ما در این وبسایت از آنها استفاده میکنیم به شرح زیر است
وبسایت محبت نیوز
وبسایت کلیسای من
سلام مسیحی
وبسایت کتاب مقدس