قیام مسیح

دوستان با وفای مسیح از دور ناظر مصلوب شدن او بودند. برای ایشان دیدن مرگ استاد محبوبشان بسیار دردناک بود! در آنروز خشم خداوند نسبت به گناه انسان بر روی پسر بی‌عیب و کامل خدا ریخته شد.

این ساعت، سختترین ساعت تاریخ بشریت بود. بعد از ظهر دیروقت، در روزی که عیسی مصلوب شده بود، دو مرد محترم بنامهای یوسف و نیقودیموس به پای صلیب آمدند. آنها عیسی را دوست داشتند، ولی علناً او را پیروی نمیکردند، زیرا از رهبران یهودی می ترسیدند.

این مردان میخهایی که برای مصلوب کردن مسیح به پاها و دستهایش زده بودند را از بدن او بیرون کشیدند. او را در پارچه ای معطر به مر و عود پیچیدند و سپس او را در مقبره ای تازه که هنوز مرده ای در آن گذاشته نشده بود قرار دادند.

روز بعد چند کاهن یهودی و فریسی نزد پیلاطس رفته و به او گفتند : “ این گمراه کننده گفته بود بعد از سه روز از مردگان برخواهد خواست. حالا دستور بده نگهبانانی بر سر مقبره گذاشته شوند تا قبر را محافظت نمایند.

در غیر اینصورت شاگردانش آمده و جسد او را می دزدند و بعد اعلام میکنند که او از قبر برخاسته است.” پس پیلاطس از آنان خواست که از قبر بطور شبانه روزی محافظت کنند. صبح سحر روز بعد، زمین لرزه ای شدید مقبره را تکان داد.

نوری عظیم و کور کننده سربازان خواب آلوده که از مقبره نگهبانی میکردند را لرزاند. فرشته ای با صورتی مثل رعد نورانی و لباسی به سفیدی برف در مقابلشان ایستاده بود. وحشت و اضطراب وجود نگهبانان را در بر گرفته بود. عیسی با قدرت و جلال از مرگ برخاسته بود.

فرشته سنگ جلوی مقبره را به کناری غلتانیده و روی آن نشست. در همین زمان چند زن برای تدهین بدن عیسی بطرف مقبره می آمدند. آنها از دیدن فرشته وحشت کردند.

اما فرشته با محبت گفت: “ شما ترسا ن مباشید! می دانم که عیسا ی مصلوب را م یطلبید. او اینجا نیست، زیرا که برخاسته است!” پس به زود ی رفته شاگردانش را خبر دهید.

زنان از شدت وحشت و ترس زبانشان بند آمده بود ولی قلبشان مملو از شادی بود. قیام مسیح نشان میدهد که او قویتر از هر قدرت دیگری است. زیرا او قادر بود مرگ را شکست دهد. ما میدانیم که او قادر است هر مشکلی را در زندگی ما شکست دهد. قیام مسیح به ما امید میدهد زیرا میدانیم او نمرده بلکه زنده است. او زنده و در بهشت در کنار خدای پدر نشسته است. او در آنجا مکانی برای همه کسانیکه او را دوست دارند و دنبال میکنند آماده کرده است و وقتی پیروان مسیح میمیرند، آنها به بهشت رفته و تا ابد با او زندگی میکنند. چه سعادت عظیمی!

  • متی فصل ۲۷ آیات ۵۵ تا ۶۶ و فصل ۲۸ آیات ۱ تا ۱۰
  • مرقس فصل ۱۶ آیات ۱ تا ۱۴
  • لوقا فصل ۲۴ آیات ۱ تا ۴۹
  • یوحنا فصل ۲۰ آیات ۱ تا ۲۳